Name:XU Qingfeng
Title:Professor
Department:
Contacts:
 
Tel: 86-512-65880367 (o)
Fax:86-512-65880367 (o)
Email: xuqingfeng@suda.edu.cn

Group Website
Research Interests: Functional Coordination Polymer and Polymer/nano Composites
 
 
 
Representative Publications

(1) Pei-Yang Gu, Cai-Jian Lu, Qing-Feng Xu*, Gao-Jie Ye, Wei-Qiang Chen, Xuan-Ming Duan, Li-Hua Wang, Jian-Mei Lu*,Star-Shaped Polymer PFStODO by Atom Transfer Radical Polymerization: its Synthesis, Characterization and Fluorescence Property, J. Polym. Sci: Part A. 2012, published online.
(2) Li, H; Li, N J; Sun, R ; Gu, H W ; Ge, J F ; Lu, J M*; Xu, Q F*; Xia, X W; Wang, L H, Dynamic Random Access Memory Devices Based on Functionalized Copolymers with Pendant Hydrazine Naphthalimide Group, J. Phys. Chem. C, 2011, 115, 8288-8294.
(3) Li, H; Jin, Z N; Li, N J; Xu, Q F*; Gu, H W; Lu, J M*; Xia, X W; Wang, L H, A small-molecule-based device for data storage and electro-optical switch applications, J. Mater. Chem., 2011, 21, 5860-5862.
(4) Mao, J Y; Qi, X X; Cao, X Q; Lu, J M*; Xu, Q F*; Gu, H W,Facile synthesis of polymer/Au heteronanoparticles, Chem. Commun., 2011, 47, 4228-4230.
(5) Qing-Feng Xu, Jian-Feng Ge, Qiu-Xuan Zhou, Jian-Mei Lu*, Shun-Jun Ji, Li-Hua Wang, Yong Zhang, Xue-Ming Jin and Bing Wu, Hydrothermal synthesis, structure, and luminescent properties of selected Zn(II)/Cd(II) coordination polymers constructed from 3,5-bis(x-pyridyl)-1,2,4-triazole (x = 3, 4), Dalton Trans., 201140, 2805-2814.
(6) Jianmei Lu*, Qingfeng Xu, Xin Yuan, Xuewei Xia, Lihua Wang, Synthesis of AB type block copolymers containing benzoxazole and anthracene groups by ATRP and fluorescent property, J. Polym. Sci., Part A., 2007, 45, 3894-3901.
(7) Qing-Feng Xu, Jin-Xiang Chen, Hong-Xi Li, Weng-Hua Zhang, Yong Zhang, Jian-Ping Lang, Construction of [Cp*WS3Cu3]-Based Supramolecular Compounds from performed incompleted Cubane-like clusters [PPh4][Cp*WS3(CuX)3] (X = CN, Br), Inorg. Chem., 2006, 45, 4055-4064.
  • loading...
Copyright © 2008-2009   chemistry.suda.edu.cn